טופס בקשה להלואה קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


מנהל פנימיה המעוניין להגיש בקשה להלואה מהקרן, ימלא ויחתום על הטופס הרצ