דוח כספי מבוקר פרטיים 2017


אושר בישיבת הנאמנים ב 10.7.2018

http://www.shipurim.co.il/files/דוחותכספייםפרטיים2017.pdf