דוח כספי מבוקר ציבורי 2017


אושר בישיבת הנאמנים ב 10.7.2018

http://www.shipurim.co.il/files/דוחותכספייםציבוריים2017.pdf