פרוטוקול הקדש למעונות הפרטיים 26.2.2018


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 26.2.2018 הוחלט להסב את זכויות תוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר - למשרד הרווחה והשירותים החברתיים

http://www.shipurim.co.il/files/פרוטוקולפרטיהסבתזכויות26.2.18.pdf