פרוטוקול ישיבת נאמנים הקדש פרטי 16.9.2018


רצ"ב קובץ

http://shipurim.co.il/files/protocolprivate16.9.2018.pdf