פרוטוקול ישיבת נאמנים הקדש למעונות הציבוריים 16.9.2018


רצ"ב קובץ

http://shipurim.co.il/files/protocolpublic16.9.2018.pdf