נוהל הגשת בקשת הלואה לפעילויות


המלצת מפקחת לבקשת הלואה לפעילויות תעשה לפי הנוהל המפורט במסמך רצ"ב

http://shipurim.co.il/files/nohalloanrequestactivities.docx