כללים לאישור בקשה לניצול הקצאה לפעילויות


אישור מפקחת לבקשה לפעילויות תעשה על פי הכללים המפורטים במסמך הרצ"ב

http://shipurim.co.il/files/guidlines20.10.17.docx